Skyddsombud vid IMBIM

Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor och ska vaka över att arbetsgivaren fullgör sitt arbetsmiljöansvar. Skyddsombudets uppgift är att verka för en bra arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall, ta del av handlingar som rör arbetsförhållanden samt hantera tystnadsplikt och sekretess. Skyddsombudet väljas av arbetstagarna och mandatperioden är tre år.

Skyddsområde - Medicinsk biokemi och mikrobiologi

Skyddsombud: Eva Andersson, D9:3
Mandatperiod: 2019 – 2021
Skyddsombud: Veronica Hammar, C10:3
Mandatperiod: 2019 – 2021
Skyddsombud: Karin Hjort, D7:3
Mandatperiod: 2018 – 2020

Huvudskyddsombud område 4, BMC:
Mario Izquierdo, BMC intedenturen 

Arbetstagare och arbetsgivare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö! (Arbetsmiljölagen 3 kap, 1 §