Arbetsmiljögrupp


I uppgiftsfördelningen från rektor till vicerektor ges uppdraget att ha en sammanhållen arbetsmiljöorganisation vid universitetet. För att få en bild av vad som händer i verksamheten inom arbetsmiljöområdet och vilka eventuella förbättringsområden som finns behöver det skapas mötesplatser där arbetstagare och arbetsgivare kan träffas och samverka. Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.

Vid Uppsala universitet finns en centralt organiserad arbetsmiljökommitté kallad samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (SVAM). SVAM träffas regelbundet två gånger per termin och samverkar om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan och inte ett beslutande organ vid universitetet.

Den lokala arbetsmiljögruppen träffas regelbundet dock minst två gånger per termin. Då träffas arbetstagare och arbetsgivare för att samverka om arbetsmiljöfrågor som berör institutionen.

IMBIMs arbetsmiljögrupp:
Per Jemth - prefekt
Sha Cao - repr D7:3
Arianna Cocco - repr D11:3 och C10:3 
Ann-Mari Gustafson - repr B9:3
Elin Svedholm - repr doktoranderna
Tove Hoffman - repr A9:3
Veronica Hammar - sekreterare, skyddsombud, repr C8:3
Otto Lindahl - repr D7:3
Natalia Papadopoulos - repr B11:3
Eric Pederson - skyddsombud
Laia Caia Puigsubira - repr B11:3, brandskydds- och kemikalieombud
Christian Steinmetzger - repr D9:3
Andreas Wallberg - miljöombud

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Senast uppdaterad: 2023-11-28