Våra forskningsområden

Vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) bedrivs grundforskning inom biokemi, cell- och molekylärbiologi, tumörbiologi, jämförande genetik, funktionell genomik, immunologi, bakteriologi, och virologi. Institutionens forskning är till sin karaktär huvudsakligen grundläggande, men har i sin tillämpning tydlig koppling och betydelse för hälsa och sjukdom hos såväl djur som människor. 

Är du student och intresserar dig att bedriva forskning, tveka inte att höra av dig till våra forskargruppsledare om det finns tillgängliga projekt för att genomföra en individuell projektkurs.

Vid IMBIM finns även delar av SciLabLab’s bioinformatikplattform, Uppsala Antibiotic Center (UAC) och Uppsala Zoonoscentrum (ZSC).

Cancer

Inom området proteinkemi studeras hur proteiner veckas, hur de interagerar med varandra och hur enzymer fungerar. Forskningen inom molekylär cell- och tumörbiologi fokuserar på att förstå de mekanismer som reglerar cellers tillväxt, överlevnad och differentiering och hur bristande kontroll kan leda till canceruppkomst. Inom glykobiologi studeras proteoglykaners struktur, syntes och funktion under normal utveckling och vid olika patologiska tillstånd. Forskningen innefattar även kommunikation med omgivande vävnad, rörande bland annat inflammatoriska processer och tumörcellers förmåga att undkomma immunförsvaret, reglera kärlbildning och metastasera.

Forskargrupper inom området

Infektioner och immunitet

Forskningen inom bakteriologi studerar bakteriers anpassning till förändringar i omgivningen ex vis i närvaro av antibiotika, samt samspelet mellan bakterier och infekterad vävnad. Inom området virologi studeras hur virus kan ta kommando över cellulära syntesprocesser och blockera den infekterade cellens försvar. Inom området immunologi studeras mastcellers betydelse för allergiska reaktioner, men även deras skilda effekter vid andra sjukdomsförlopp. Den immunologiska forskningen studerar även vilken betydelse antigen-specifika antikroppar har för grundläggande immunreglering, autoimmuna sjukdomar och allergier.

Forskargrupper inom området

Genetik och genomik

Jämförande genetik och funktionell genomik har som övergripande mål att förklara hur biologiska och medicinska mönster kan förklaras av genetiska variation. Inom forskningen används olika djurmodeller (bland annat höns, grisar, hundar, hästar, fiskar och bin) för att studera och jämföra evolution och nedärvning av olika egenskaper och sjukdomstillstånd. Med hjälp av beräkningsgenomik studeras även möjligheten att förutsäga riskfaktorer och kommande evolutionära händelser.

Forskargrupper inom området

Senast uppdaterad: 2021-10-06