Mikael Sellins forskargrupp

Molekylära mekanismer vid bakteriell tarminfektion

Vill du veta mer om möjligheterna till examensjobb eller längre anställning i grupp Sellin, maila gärna din förfrågan inklusive CV till mikael.sellin[at]imbim.uu.se.

De avväpnar tarmens fiender (Film producerad av SSF 2021)

Tarminfektioner är en av de främsta orsakerna till sjukdom världen över med uppskattningsvis två miljarder sjukdomsfall årligen. Bakterier tillhörande gruppen enterobakterier, exempelvis Salmonella, Esherichia och Shigella-arter, står för mer än en halv miljard av sjukdomsfallen. Dessa bakterier binder till och/eller invaderar in i tarmslemhinnans ytcellsskikt, det så kallade epitelet, och orsakar inflammatorisk tarmsjukdom. Antibiotikabehandling har visat sig vara förvånansvärt inneffektiv vid bakteriell tarminfektion och kan till och med leda till ökad utsöndring av bakterier från den smittade individen. Dessutom har riklig antibiotikaanvändning resulterat i ökad resistensutveckling hos enterobakterier både globalt och här i norden. För att hitta nya angreppsvinklar mot aggresiva tarmbakterier krävs en djupare förståelse av de relevanta interaktionerna mellan dessa mikroorganismer och vår tarms slemhinna.

Hur samspelet mellan bakterie och värdcell går till på cell- och molekylnivå är en fråga som hittills studerats under relativt enkla betingelser, genom att odlade bakterier och så kallade cell-linjer (snabbväxande celler etablerade från tumörer) blandas samman i ett näringsmedium. Sådana experiment fortsätter att avslöja spännande biokemiska interaktioner mellan bakterie och värdcell. Det är dock ofta oklart till viken grad experiment under dessa enkla betingelser kan förklara vad som verkligen sker i den komplexa tarmslemhinnan under en akut infektion. Vår grupp studerar samspelet mellan invaderande bakterier och slemhinnans värdceller både med dessa traditionella metoder, men även under mer fysiologiska betingelser. Vi använder live-mikroskåpi och genetiska verktyg för att följa förloppet, steg för steg, under bakterieinfektion av cell-linjer, intakt däggdjursvävnad och i så kallade organotypiska cell-kulturmodeller optimerade att efterlikna tarmslemhinnan. Målet är att klarlägga de molekylära mekanismerna som styr varje delsteg av infektionsförloppet, från värdcellsinbindning till utvecklandet av en inflammationsrespons. Vår förhoppning är att sådan fördjupad kunskap kommer att ligga till bas för nästa generation av interventions- och behandlingsstrategier vid bakteriell tarmsjukdom.

Grupp MS, december 2021 (från vänster): Alexandra Florbrant, Viktor Ek, Nathalie Henriksson, Christopher von Beek (med grupp Pejler, IMBIM UU), Petra Geiser, Mikael Sellin, Anjeela Bhetwal, Jens Eriksson, Maria Letizia Di Martino, Jorik van Rijn. Saknas på fotot: Ana Cardoso Lopes.

Grupp MS, juni 2019 (från vänster): Eva Skovajsova, Viktor Ek, Martina Pasqua, Pilar Samperio Ventayol, Mikael Sellin, Petra Geiser, Jorik van Rijn, Maria Letizia Di Martino, Jens Eriksson. Saknas på fotot: Stefan Fattinger (med grupp Hardt, ETH Zürich), Christopher von Beek (med grupp Pejler, IMBIM UU).

Senast uppdaterad: 2022-10-27