Stefan Schwartz forskargrupp

Human papillomavirus type 16 life-cycle in mucosal epithelium, Naoko Kajitani©

Vi studerar hur infektion med det cancerassocierade viruset humant papillomvirus typ 16 (HPV16) påverkar cellens maskineri, i synnerhet cellens förmåga att processa av RNA, bland annat så kallad RNA-splitsning och RNA-polyadenylering. Vi tror att denna påverkan på cellens RNA av HPV16 bidrager till virus förmåga att i sällsynta fall orsaka cancer. Eftersom HPV16 virusets livscykel är starkt kopplad till både celldifferentiering och cellproliferation, två tillstånd som båda är påverkade i cancerceller, kommer vi att undersöka om HPV16 virusets effekt på cellens RNA maskineri påverkar celldifferentiering och cellproliferation och bidrar till uppkomsten av cancer. Projektet skall leda till en ökad förståelse av hur HPV16 omvandlar den infekterade cellen till en cancercell. Denna kunskap kommer att öka vår förståelse av hur cancer uppkommer och denna information kan användas för att utveckla nya läkemedel mot cancer, samt för att identifiera biomarkörer som underlättar upptäckt av förstadier till cancer.

Expression of human papillomavirus type 16 E6 and E7 oncogenes is controlled by the two cellular RNA-binding proteins hnRNP A1 and A2 (Kajitani, N., Schwartz, S. 2020. Role of viral ribonucleoproteins in Human Papillomavirus Type 16 gene expression. Viruses, 12 (10): 1110.).

Senast uppdaterad: 2022-02-21