Joakim Näsvalls forskargrupp

Evolution av nya gener

Vår forskning fokuserar på en väldigt grundläggande fråga i evolutionsbiologi; hur nya gener bildas och hur de evolverar. En ny gen kan uppkomma i ett genom på tre olika sätt (Fig. 1):

(A) Horisontell (lateral) genöverföring, då en gen förs over från en annan organism. (B) De novo-evolution, då en funktion uppkommer i en tidigare icke-funktionell DNA-sekvens.  (C) Duplikation-divergens, då en ny funktion evolverar i en kopia av en duplicerad gen. Vår nuvarande forskning berör i huvudsak duplikation-divergens.

Vi använder experimentell evolution och genetiska metoder i bakteriella modellsystem för att studera hur genduplikation och –amplifiering, neutrala mutationer, “trade-offs” mellan olika funktioner och andra faktorer påverkar uppkomsten av nya funktioner och deras vidare evolution. Vi är också intresserade av andra frågor, som evolution av komponenterna i translationsapparaten och den genetiska koden.