Göte Swedbergs forskargrupp

Mutationer och genetisk överföring bidrar till uppkomst och stabilisering av resistensegenskaper hos mikroroganismer

1. Resistens mot betalaktamer vid behandling av blodinfektioner i Etiopien

Antibiotikagruppen betalaktamer har varit och är fortfarande betydelsefull vid behandling av infektionssjukdomar. De ursprungliga preparaten kallades penicilliner, senare har tillkommit bl.a. cefalosporiner och karbapenemer. Speciellt karbapenemer har varit av stort värde eftersom bakteriers resistensutveckling har varit relativt långsam jämfört med utveckling av resistens mot penicilliner och cefalosporiner. Speciellt hos vissa bakteriegrupper, främst Pseudomonas och Klebsiella är resistens mot karbapenemer ett växande problem. Det aktuella projektet drivs av en etiopisk doktorand, som samlat in bakterieisolat från blodprover vid fyra sjukhus i Etiopien, där också artbestämning och analys av antibiotikaresistens görs. Planen är att fortsätta med helgenomsekvensering av utvalda isolat för att kartlägga vilka resistensgener som orsakar resistensutveckling i de etiopiska isolaten och jämföra med data från andra länder.