Birgitta Heymans forskargrupp

Antikropps-medierad reglering av immunsvaret

Antikroppar som binder till sitt specifika antigen bildar ett immunkomplex tillsammans med detta. Immunsvaret mot ett immunkomplex skiljer sig dramatiskt från immunsvaret mot ett fritt antigen. Beroende på antikroppsklass, affinitet och vilken typ av antigen som är inblandade kan antikropparna leda till 99% suppression eller 10-1000 gångers förstärkning av antikroppssvaret. Både passivt tillförda och aktivt producerade antikroppar har dessa effekter vilket tyder på en biologisk roll. En av de mest framgångsrika kliniska applikationerna inom modern immunologi är Rhesus-profylax. Där ger man suppressivt IgG anti-Rhesus D till Rh-negativa mammor som burit ett Rh-positivt foster för att förhindra att mamman bildar skadliga antikroppar mot fostrets erytrocyter. Behandlingen har nästan helt utrotat hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda, men trots detta förstår man inte mekanismerna bakom.

Ett immunkomplex består av antigen, antikropp och, om antikroppen kan aktivera komplement, också av komplementfaktorer. Immunkomplex kan binda till B-cellsreceptorer, Fc-receptorer och komplement-receptorer. När dessa receptorer fångat upp ett immunkomplex, skickas signaler in till cellen. Ibland kan receptorer av olika slag korsbindas av ett immunkomplex och detta påverkar bl a signaleringen hos B-celler, antingen positivt eller negativt.  Komplexen kan också binda till antigen-presenterande celler, tas upp effektivt och därefter förstärka aktiveringen av T-celler. Follikulära dendritiska celler (FDC) uttrycker inte MHC klass II-molekyler och kan därför inte presentera antigen för T-celler. De finns i B-cellsfolliklarna i perifera lymfoida organ som t ex mjälten och lymfkörtlarna där de interagerar med B-celler. FDC uttrycker både Fc- och komplement-receptorer och kan därför fånga upp immunkomplex, koncentrera antigenet och underlätta för B-celler att känna igen detta. En intressant funktion hos antikroppar är att medverka i transport av antigen inom kroppen. De fångar upp antigenet och binder sedan till olika celltyper via Fc- eller komplement-receptorer. Den cell som de fastnat på, ofta en B-cell, fungerar då som godståg och transporterar antigenet till viktiga ställen i perifera lymfoida organ och underlättar därmed immunsvaret.

Syftet med vår forskning är att förstå mekanismerna bakom antikropps-medierad reglering av immunsvaret, både under ett normalt immunsvar och vid autoimmuna sjukdomar och allergier.