Jenny Hallgren Martinssons forskargrupp

Mastceller och deras progenitorer vid astma och virala luftvägsinfektioner

Mastceller är sällsynta immunförsvarsceller som har kraftfulla effekter i kroppen då de aktiveras. Vid sjukdomar i luftvägarna såsom t.ex. astma aktiveras mastcellerna och släpper ifrån sig en rad ämnen som bidrar till de fysiologiska konsekvenser som sker vid en astma attack t.ex. att luftrören snörs åt. Ett ytterligare problemen vid allergisk astma är att antalet mastceller ökar i lungorna hos dessa patienter. Därigenom frisätts ännu mer sjukdomsalstrande ämnen hos dessa astmatiker när mastcellerna aktiveras. Det ökade antalet lungmastceller beror på att den allergiska reaktionen i lungan får omogna mastceller, så kallade mastcellsprogenitorer, att migrera in i lungan och mogna ut till mastceller.

Vår forskning går ut på att ta reda på vilka mekanismer som styr mastcellsprogenitorerna att rekryteras till lungorna, ackumuleringen i specifika delar av lungorna och utmognaden till mastceller genom att använda in vivo-modeller av lungsjukdomar. En annan del av vår forskning går ut på att ta reda på vilka delar av sjukdomsförloppet som mastcellerna och deras progenitorer påverkar. Genom samarbete med kliniker på Akademiska sjukhuset analyserar vi även patientmaterial för att translatera de fynd vi gjort in vivo till den mänskliga sjukdomen.