Göran Akusjärvis forskargrupp

Adenovirus som ett verktyg i grund- och medicinsk forskning

Virus kodar vanligtvis för ett fåtal reglulatoriska proteiner som har en stor kapacitet att snabbt och effektivt ställa om värdcellens biosyntetiska maskiner på ett sätt som resulterar i en selektiv syntes av virusspecifika genprodukter i infekterade celler . Den stora fördelen med virus är att de har små genom och erbjuder därför ett genetiskt system som är enkelt att manipulera i laboratoriet. Dessutom så har forskningen visat att de mekanismer som är verksamma i virala modellsystem forskningen visat att mekanismer funna i virusinfekterade celler oftast rekapitulerar vad livet gör i allmänhet. Således har det funnits, och finns fortfarande, många upptäckter att göra genom studier av våra virus. Vårt nuvarande arbete är fokuserat kring sju områden som täcker grundläggande mekanismer i genuttryck och medicinska tillämpningar av virala vektorer.

Vi studerar:

  • Betydelsen av långvariga adenovirusinfektioner i humana sjukdomar
  • Effekt av adenovirusinfektioner på kolesterolmetabolism
  • Reglering av värdcellens RNA-splitsningsmaskineri under ett adenovirusinfektion.
  • Struktur och funktion av de adenovirus-specifika miRNA kodade från de så kallade VA RNA generna.
  • Mekanismerna i, och betydelsen av, adenovirus suppression av RNA-interferens (RNAi).
  • RNA inducerad transkriptionell kontroll av genuttryck.
  • Konstruktion av nya rekombinanta adenovirus system för cancergenterapi.