Örjan Carlborgs forskargrupp

Beräkningsbaserad genomik

Vår forskning syftar till att förstå hur genetisk variation i arvsmassan (genomet) bidrar till den variation som finns för komplexa egenskaper inom en art. Vi är särskilt intresserade av att undersöka bidraget av icke-additiva mekanismer, som till exempel genetiska interaktioner, till denna variation. För att göra detta utvecklar vi nya analysmetoder som vi använder i studier av experimentella data från ett stort antal olika mikroorganismer, växter och djur. Vi utvecklar främst nya matematisk-genetiska modeller, dataalgoritmer, statistiska metoder och bioinformatiska pipelines för att analysera helgenom- och genotypdata från både naturliga och experimentella populationer. De nya metoderna gör att vi kan studera genetiska mekanismer som reglerar komplexa, polygena egenskaper på nya sätt och klargöra hur dessa bidrar till adaption och evolution. Då de flesta biologiska egenskaper och folksjukdomar regleras av ett samspel mellan gener och miljöfaktorer, bidrar vår forskning med ny analysmetodik och grundläggande kunskap av nytta för forskningen inom många andra fält. Till exempel bidrar vi till att öka förståelsen om hur genomisk kunskap kan användas för att förutsäga sjukdomsrisk hos individuella patienter, eller hur nya egenskaper (som antibiotikaresistens) kan uppkomma i samband med dramatiska förändringar av en organisms livsmiljö.