Dorothe Spillmanns forskargrupp

Heparansulfat - en receptormolekyls struktur och funktion

Uppkomsten av multicellulära organismer har gått parallellt med att celler har utvecklat olika sätt att kommunicera med varandra för att kunna samspela i bygget av vävnader och organ. Samtidigt som denna egenskap har utvecklas dyker även proteoglykaner upp. Proteoglykaner är molekyler som består av en proteinkärna dekorerad med långa, stark negativ laddade sockerkedjor så kallade glykosaminoglykaner som i sin tur kan interagera med många olika typer av ämnen, såväl signalmolekyler som enzymer.

Vi intresserar oss främst hur proteoglykanerna och deras sockerkedjor kan påverka cellernas kommunikationsförmåga med varandra och undersöker det å ena sida i enkla cellkultursystem, men även i mera komplexa modellsystem.

Förståelse hur proteoglykanerna och glykosaminoglykaner påverkar cell-kommunikation, indirekt alltså cell-styrning, under utvecklingsprocesser och i vanlig tillvaro medan förändras under patologiska förhållanden ska kunna ge oss möjligheter att utveckla förbättrade verktyg för förståelse och åtgärd av olika sjukdomssymptom.