Per Jemths forskargrupp

Hur fungerar proteiner?

Proteiner styr alla livets processer. I vår forskning använder vi experiment för att undersöka proteiner på molekylär nivå. Vi vill ta reda på varför proteiner ser ut som de gör och hur de fungerar. Fokus ligger på hur proteiner, som består av långa kedjor av sammankopplade aminosyror, antar sin funktionella form och hur de växelverkar med varandra. Mycket av forskningen fokuserar på evolution av proteiner, hur de har förändrats över årmiljonerna för att se ut som de gör just nu, men också hur nya proteiner kan tänkas uppkomma.

Vi använder en kombination av experimentella och datorbaserade metoder. En viktig del av vår forskning är att experimentellt kvantifiera, det vill säga få siffror på proteinernas växelverkan. Med hjälp av sådana kvantitativa data kan vi testa hypoteser om proteiners evolution och funktion, eller så kan experimenten användas för att testa datorsimuleringar