Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem 2011–2014            

  

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011–2014

Lärosäte: Uppsala universitet

Utvärderingsärende

Reg. nr. 411-338-14

Huvudområde/område för examen: Infektionsbiologi

Examen: Master

För masterexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Analys och vidtagna åtgärder avseende UKÄs utvärdering av masterexamen inom huvudområdet infektionsbiologi.

Analys av bristerna

Masterprogrammet i infektionsbiologi startade hösten 2009 och de självständiga arbeten som utgjorde underlag för UKÄ:s bedömning är således skrivna av första och andra kullens studenter. Programmet arbetar kontinuerligt med att utveckla en så heltäckande utbildning som möjligt i frågor som rör infektioner och smittspridning. Förutom de förändringar i utbildningen som skett sedan starten så har även vissa förändringar i utbildningens förutsättningar skett. Studieavgifter för studenter utom EU/EES har lett till färre sökande, men med generellt bättre meriter. Skärpta krav på förkunskaper i engelska språket har tillkommit, kursansvariga har fått ökad kompetens och erfarenhet av att anpassa utbildningsmoment till studenternas förutsättningar och programansvariga har fått erfarenhet av att bedöma särskild behörighet i utländska utbildningshandlingar. Dessa yttre förutsättningar har lett till mer kunskapsmässigt homogena studentkullar och därmed även en jämnare kvalitet på självständiga arbeten.

UKÄ:s bedömare anser att urvalet av examensarbeten visar att studenterna uppfyller målet att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga aspekter. Däremot påtalar bedömarna bristande, eller avsaknad av, analys av forskning och forskningens resultat utifrån etiska aspekter. Den huvudsakliga kritik som framförs är att studenterna i sina självständiga arbeten inte reflekterar över etiska aspekter och relaterar till regelverk och processer som är av betydelse för forskning inom infektionsbiologi, trots att detta är av relevans för genomförd studie.

Programansvariga instämmer i att kritiken är relevant och att biomedicinskt relevant undervisning i etisk prövning, dess regelsystem och roll i klinisk forskning eller vid djurförsök behöver förstärkas. En närmare analys visar behov av att tydligare integrera och återkoppla till den grundläggande etikundervisningen under senare moment i utbildningen för att säkerställa att studenterna kan tillämpa erhållna teoretiska kunskaper (Åtgärdsplan).

De masterprogram vid medicinska fakulteten som tillhör biomedicin och närliggande områden, inklusive de som erhållit omdömet mycket hög kvalitet, har alla kritiserats avseende

studenternas förmåga att reflektera över etiska aspekter. En gemensam analys utförd av kommittén för masterprogrammen visar därför att programgemensamma undervisnings- och examinationsmoment måste förstärkas samt att instruktioner och bedömningskriterier för det självständiga arbetet till studenter, handledare och examinatorer tydligare beaktar examensmålen.


Vidtagna åtgärder

Programgemensam etikundervisning och examination

Masterprogrammen vid medicinska fakulteten har sedan ht 10 samlat programgemensamma undervisningsmoment i en seminarieserie/strimma kallad Professional Training (PT) som ges under första terminen. Initialt fanns vissa organisatoriska problem avseende obligatoriskt deltagandet, alternativt kompletterande PM, men sedan ht 13 examineras alla moment i PT vid två skriftliga (obligatoriska) tentamina (PT information to students). I seminarieserien ingår en etikmodul som behandlar såväl forskningsetik som medicinsk etik. Ett arbete påbörjades redan 2013 för att förstärka den medicinsk-etiska delen och under ht 13 inkluderades undervisning om biobanker. Den programöverskridande arbetsgrupp som ansvarar för serien har under ht 14 ytterligare utökat etikmodulen med undervisning om regelverk och processer kring etiska prövningar (PT schedule och PT Exam ht 14).

Utökning av etikrelaterade aspekter i ingående kurser

Den programgemensamma undervisningen i etik under första terminen har konkretiserats och tillämpas under programmets fortsatta progression. Kursansvariga/modulansvariga lärare har samlats för gemensamt arbete med att implementera etiska reflektioner och ställningstagande i relevanta delar av utbildningen (Åtgärdsprocess). Detta har lett till tydligare skrivningar i kursplaner (länk svenska kursplaner 3MK000, 3MK001, 3MK008, 3MK009, 3MK010, 3MK007) och i studentinstruktioner och bedömningskriterier för existerande seminarier och övningar (se ex länk 3MK000 Strategy seminar evaluation, 3MK001Criteria seminar presentation VT2015 och 3MK000 Lab practical report). Kompletterande moment har tillkommit, till exempel så diskuteras frågor om etiska ställningstaganden rörande djurhälsa under kursen i Veterinärmedicinsk infektionsbiologi under termin två (ny föreläsning vt15 "Ethical aspects and animal husbandry"). Uppföljning av undervisning om etiska frågor runt informerat samtycke, kliniska studier, läkemedelsförskrivning och diagnos inkluderas från och med vt 15 i kursen Klinisk infektionsbiologi och antimikrobiell terapi i form av examinerande gruppövningar/seminarier (3MK008 Seminar bioethics instructions). Under ht 13 startade en nyutvecklad infektionsbiologisk metodkurs. Fr o m ht 14 har instruktionen till det i kursen ingående forskningsprojektet reviderats så att den individuellt bedömda rapporten ska innehålla reflektioner om etiska ställningstaganden och etiska tillstånd (3MK010 outline for project plan).

Självständiga arbeten

Allt informationsmaterial rörande det självständiga arbetet har reviderats av en arbetsgrupp bestående av programansvariga, tillika examinatorer från de masterprogram vid medicinska fakulteten som ingår i utvärderingsomgång biomedicin (Åtgärdsprocess). Ett generellt mål har varit att harmonisera utformning och bedömningskriterier för de laborativa programmens självständiga arbeten, men även att specifikt tydliggöra krav på att studenternas skriftliga och muntliga rapporter ska innehålla relevanta samhälleliga aspekter, etiska reflektioner samt beakta lagstyrda processer. Arbetsgruppen har under ht 14 arbetat med att ta fram nya, gemensamma instruktioner till studenter avseende projektbeskrivning (3MK007 Instructions to students, 3MK007 Checklist for master project report, 3MK007 Master Degree Project Description), skriftlig och muntlig presentation av arbetet (3MK007 Presenting a master project). Instruktioner till handledare har reviderats (3MK007 Instructions to supervisors). På samma sätt har bedömningskriterier till handledare och examinator utökats till att även omfatta etiska aspekter (länk 3MK007 Supervisor's evaluation of master project, 3MK007 Examiner's evaluation). Dessa förändringar har implementerats i alla examensarbeten som påbörjas fr o m januari 2015.