IMBIM Genomik seminarium hösten 2017

Week

Date

Room

Time

Speaker

v 38

2017-09-22

C8:305

10:15

Santi Montero

v 39

2017-09-29

B7:113a

10:15

Christina Chrissy Rochus

v 40

2017-10-06

C8:301

10:15

Yanjun Zan

v 41

2017-10-13

C8:301

10:15

v 42

2017-10-20

C2:301

10:15

Lina Hultin Rosenberg

v 43

2017-10-27

C8:301

10:15

Mats Pettersson

v 44

2017-10-30

13.15

Shady Younis

v 44

2017-11-03

C8:305

10:15

Ying Guo

v 45

2017-11-10

C8:305

10:15

Andreas Wallberg

v 46

2017-11-17

C8:305

10:15

Erik Axelsson

v 47

2017-11-24

C8:305

10:15

Xiaofang Cao

v 48

2017-12-01

C2:305

10:15

Nima Rafati

v 49

2017-12-08

C8:305

10:15

Iris Mathioudaki

v 50

2017-12-15

C8:305

10:15

Mette Lillie

v 51

2017-12-22

Christmas

v 52

2017-12-29

New Year

v 1

2018-01-05

Epiphany

v 2

2018-01-12

C8:305

10:15

Muhammad Akhtar Ali

v 3

2018-01-19

C8:305

10:15

Jessica Nordin