IMBIM Genomik seminarium våren 2018

Week             Date              Room            Time              Speaker
v 2                 2018-01-12   C8:305          10:15             Muhammad Akhtar Ali      (Cancelled)
v 3                 2018-01-19   C8:305          10:15             Jessica Nordin                   
v 4                 2018-01-26   C4:305          10:15                                  
v 5                 2018-02-02   C8:301          10:15             Thibaut Payen                                                                (Preliminary)
v 6                 2018-02-09   C8:301          10:15                                  
v 7                 2018-02-16   C8:305          10:15                                  
v 8                 2018-02-23   C8:305          10:15                                  
v 9                 2018-03-02   C8:301          10:15                                  
v 9                 2018-03-03                                                                                          Doreen Schwochow                      Dissertation
v 10               2018-03-09   C4:305          10:15                                  
v 11               2018-03-16   C8:301          10:15                                  
v 12               2018-03-23   C8:301          10:15                                  
v 13               2018-03-30                                               Easter Friday                     
v 14               2018-04-06   C8:301          10:15                                  
v 15               2018-04-13   C8:301          10:15                                  
v 16               2018-04-20   C8:301          10:15                                  
v 17               2018-04-27                                                                                          Yanjun Zan                                               Dissertation  
v 18               2018-05-04   C8:301          10:15                                  
v 19               2018-05-11                                               Ascension    
v 20               2018-05-18   C8:301          10:15                                  
v 21               2018-05-25   C8:301          10:15                                  
v 22               2018-06-01   C8:301          10:15                                  
v 23               2018-06-08   C8:301          10:15