Populärvetenskaplig sammanfattning

För mer information se den engelska sidan.

Under de omkring 65 år som vi haft tillgång till antibiotika har bakterier utvecklat alltmer motståndskraft mot dessa bakteriedödande läkemedel. Resistensen har i kombination med läkemedelsindustrins kraftigt minskande intresse för antibiotikautveckling lett till en situation där det blir allt svårare att erbjuda patienter en effektiv behandling mot bakteriella infektioner. Resistens ger ökande sjukdomsbörda, dödlighet och kostnader för samhället. Den yttersta konsekvensen är att vi närmar oss en s.k. post-antibiotisk era.

Vårt projekt syftar till att utveckla (i) modeller för att förutsäga risken för resistensutveckling mot antibiotika, (ii) nya strategier för att underlätta utvecklingen av den optimala doseringen av antibiotika och (iii) nya diagnostikmetoder som är snabba, billiga och lättanvända. Vi förväntar oss att de resultat och metoder som genereras i detta projekt ska gagna (a) läkemedelsindustrin genom att förenkla och minska kostnaderna för antibiotikautvecklingen, (b) myndigheter (t.ex. Läkemedelsverket) genom att tillhandahålla verktyg för att utvärdera nya antibiotika, deras dosering och resistensutveckling, (c) sjukvården genom nya diagnostikmetoder samt (d) forskare genom att stimulera antibiotikautveckling i den statligt finansierade sektorn. En slutlig mottagare av dessa resultat är naturligtvis sjukvården och patienter med bakteriella infektioner som kommer att ha tillgång till effektiva antibiotika och behandlingsmetoder som reducerar sjuklighet och dödlighet.