Skyddsombud vid IMBIM

Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor och ska vaka över att arbetsgivaren fullgör sitt arbetsmiljöansvar. Skyddsombudets uppgift är att verka för en bra arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall, ta del av handlingar som rör arbetsförhållanden samt hantera tystnadsplikt och sekretess. Skyddsombudet väljas av arbetstagarna och mandatperioden är tre år.

Skyddsområde - Medicinsk biokemi och mikrobiologi

Skyddsombud: Veronica Hammar, C10:3
Mandatperiod: 2016 – 2018

Skyddsombud: Jessica Pettersson,  D11:3
Mandatperiod: 2018 – 2020

Skyddsombud: Karin Hjort, D7:3
Mandatperiod: 2018 - 2020

Skyddsområdet är en del av block 1 BMC


Huvudskyddsombud:
Gunnar Herlitz, Systemingenjör, BMC intendenturen, tel. 471 40 50


Arbetstagare och arbetsgivare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö! (Arbetsmiljölagen 3 kap, 1 §

 

Göran Akusjärvis presentation av arbetsmiljöindikatorn 150526