Arbetsmiljögrupp

I uppgiftsfördelningen från rektor till vicerektor ges uppdraget att ha en sammanhållen arbetsmiljöorganisation vid universitetet. För att få en bild av vad som händer i verksamheten inom arbetsmiljöområdet och vilka eventuella förbättringsområden som finns behöver det skapas mötesplatser där arbetstagare och arbetsgivare kan träffas och samverka. Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.

Vid Uppsala universitet finns en centralt organiserad arbetsmiljökommitté kallad samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (SVAM). SVAM träffas regelbundet två gånger per termin och samverkar om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan och inte ett beslutande organ vid universitetet.

Den lokala arbetsmiljögruppen träffas regelbundet dock minst två gånger per termin. Då träffas arbetstagare och arbetsgivare för att samverka om arbetsmiljöfrågor som berör institutionen.


IMBIMs arbetsmiljögrupp

Catharina Svensson - prefekt
Eva Andersson - brandskyddskontrollant, miljö- och kemikalieombud, repr D9:3
Annika Grahn Westin - repr B9:3
Inger Eriksson - skyddsombud, repr D9:4
Veronica Hammar - sekreterare, skyddsombud
Eva Murén - skyddsombud, repr D11:3
Karin Hjort - skyddsombud, repr D7:3
Tomas Edgren - repr A9:3
 

Arbetsmiljöplan IMBIM 2017 pågående, sendast uppdaterad 171023

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete vid IMBIM