Arbetsmiljögrupp

I uppgiftsfördelningen från rektor till vicerektor ges uppdraget att ha en sammanhållen arbetsmiljöorganisation vid universitetet. För att få en bild av vad som händer i verksamheten inom arbetsmiljöområdet och vilka eventuella förbättringsområden som finns behöver det skapas mötesplatser där arbetstagare och arbetsgivare kan träffas och samverka. Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.

Vid Uppsala universitet finns en centralt organiserad arbetsmiljökommitté kallad samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (SVAM). SVAM träffas regelbundet två gånger per termin och samverkar om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan och inte ett beslutande organ vid universitetet.

Den lokala arbetsmiljögruppen träffas regelbundet dock minst två gånger per termin. Då träffas arbetstagare och arbetsgivare för att samverka om arbetsmiljöfrågor som berör institutionen.


IMBIMs arbetsmiljögrupp

Catharina Svensson - prefekt
Eva Andersson - brandskyddskontrollant, miljö- och kemikalieombud, repr D9:3
Tomas Edgren - repr A9:3
Inger Eriksson - repr D9:4
Annika Grahn Westin - repr B9:3
Veronica Hammar - sekreterare, skyddsombud
Karin Hjort - skyddsombud, repr D7:3
Jessica Pettersson - skyddsombud, repr D11:3 och delar av C10:3 och D9:3
Aino Ruusala - repr B11:3

Arbetsmiljöplan IMBIM 2017 pågående, sendast uppdaterad 171023

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete vid IMBIM