Pia Eks forskargrupp

Regleringsfosforylering

En central mechanism för att reglera signaltransduktion och cell- till cellinformation i eukaryota celler är regleringsfosforylering. Proteinkinasmedierad fosforylering och fosfataskatalyserad defosforylering av serin, treonin och tyrosin i proteiner är välstuderad.

Trots att histidinfosfat kvantitativt utgör mer än tyrosinfosfat har denna fosforylering studerat mycket lite, vilket troligtvis beror på att denna N-fosforylering är syralabil och sura pH ofta används vis analys av proteiner. Fosfohistidin utgör ca 6% av totala mängden proteinfosfat i kärnan från regenererande vävnad, vilket signalerar att den har en viktig funktion. 

Vi har 2002 identifierat ett fosfohistidinfosfatas (PHPT1) som vi fortsatt att karaktärisera. Nyligen publicerade vi en metod som kan användas för vidare studier, då den är enklare än tidigare använda. Den kan tex användas för att studera fosfohistidinkinaser, då ingen ännu renat något sådant. Den kan också användas för att studera hämmare till PHPT1.  

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog