Jenny Hallgren Martinssons forskargrupp

Mastceller, deras progenitorer och allergisk astma

Mastceller är en typ av immunförsvarsceller som är involverade i allergisk astma. När mastcellerna aktiveras släpper de ifrån sig en rad ämnen som verkar direkt eller indirekt ge upphov till de symptom som man får vid astma såsom t.ex. att luftrören snörs åt och ökad slemproduktion vilket leder till andningssvårigheter.

Ett av problemen vid allergisk astma är att antalet mastceller ökar i lungorna hos dessa patienter. Detta beror på att den allergiska reaktionen i lungan drar till sig omogna mastceller. Dessa kallas mastcellsprogenitorer och är förstadieceller till mastcellen som sedan mognar ut till mastceller. Patienter med allergisk astma har fler mastceller i lungorna som aktiveras och släpper ut de sjukdomsalstrande ämnena. 

I en del av vår forskning undersöker vi vilka cellulära och molekylära mekanismer som styr inflödet av mastcellsprogenitorer in i den allergiska lungan med hjälp av musmodeller av allergisk astma. Vi har även som mål att ta reda på om mastcellsprogenitorer i sig är funktionella immunceller. 

En annan del av vår forskning går ut på att ta reda på vilka delar av den allergiska astman som mastcellerna påverkar samt om det mastcellsspecifika enzymet tryptas påverkar utvecklingen av den allergiska astman.

 

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog